Политика за личните данни

1. Въведение
Настоящата Политика за личните данни на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АНИМАЦИОННИ ПРОДУЦЕНТИ” /АБАП/ има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с изпълнение на целите на Асоциацията, заложени в нейния Устав, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от АБАП, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

2. Определения
1) „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
2) „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
3) „администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на
Съюза или в правото на държава членка;
4) „обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
5) „получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
6) „надзорен орган” означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Видове лични данни, които се обработват

Личните данни, събирани и обработвани от АБАП, са три имена, единен граждански номер, гражданство, данни по лична карта, адрес, електронен адрес, банкова сметка, професия и образование, образ, както и лични данни на служителите, изисквани по КТ и подзаконовите нормативни актове във връзка със сключването и изпълнението на трудовото правоотношение. За всяко лице АБАП обработва една или повече данни в зависимост от отношенията с лицата, предоставящи данните и в зависимост от целта на обработване.

4. Цел на обработката
Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. АБАП обработва личните данни за следните цели: подпомагане работата и защитаване интересите на членовете си; развитие и утвърждаване на високи професионални стандарти и професионална етика в анимационното продуцентство и производство; защитаване интересите на членовете си пред държавни органи, обществени
организации и други физически и юридически лица; съдействие за осъществяване на обмен на мнения, становища, дискусии и консултации по въпроси, засягащи стратегическото развитие на анимационната индустрия в България; представяне на българската анимация на национално и международно ниво; включване в международния обмен на информация между организации със сходни цели и задачи. Обработваните данни
се събират във връзка със средствата и дейността, заложени в Устава и публикувани е ТРРЮЛНЦ, необходими за постигане на целите на Асоциацията
Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

5. Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат разкрити личните данни
АБАП предоставя данни на компетентните държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с определеното в него, както и на физическите лица, до които се отнасят; на обработващия/ите личните данни и на трети лица по силата на договорни отношения и със съгласието на субекта на договорите, което е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, чрез изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието; на лицата, отговорни за обработване на личните
данни и длъжностни лица по защита на личните данни

6. Период на съхранение на личните данни
АБАП ще съхранява личните данни не повече от сроковете, изрично определени за всяка от категориите и според всяка от целите, за които се използват, в съответствие с регламентиращите ги нормативни разпоредби. Данните ще бъдат съхранявани на електронен или хартиен носител в съответствие с правните изисквания и с политиката за сигурност на данните на организацията.

7. Права на субектите на данни
– право на достъп до данните и информация за целите на обработването;
– право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
– право на коригиране на личните данни;
– право на изтриване на личните данни;
– право на ограничаване обработването на лични данни;
– право на преносимост на лични данни;
– право на възражение срещу обработването;
– право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

8. Защита на личните данни
За осигуряване на адекватна защита на данните АБАП прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

9. Контакти
Можете да се свържете с АБАП по всички въпроси, касаещи защитата на лични данни на:
– адрес: София, ул. „Светослав Тертер“27, ап.10
– тел.:+359 2 4438000
– електронна поща: office@abap.bg

Association of the
Bulgarian Animation Producers

© ABAP, 2021. All rights reserved.

CONTACT

follow us: